Jak uregulować składkę kościelną?

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek kościelnych.

Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze. W zależności od decyzji Rady Diecezjalnej liczba parafian płacących składki kościelne przekłada się na liczbę otrzymanych mandatów do Synodu Diecezjalnego.

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność statutowa parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, a także odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot. Wpłaty dokonać można także w kancelarii parafialnej lub po nabożeństwie w niedzielę.

Numer konta Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mrągowie, na które można dokonywać wpłat:

35 1240 1617 1111 0010 9724 5068

tytuł:

ofiara na cele kultu religijnego – składka kościelna.

Przykładowe obliczenie składki:

W przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 200,00 netto, to roczna składka kościelna wynosi 1 200,00 x 12 miesięcy = 14 400,00 x 1% = 144,00 zł rocznej składki kościelnej. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 12 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 24 zł na konto bankowe parafii. W tytule przelewu należy wpisać: ofiara na cele kultu religijnego (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku) – składka kościelna.