Regulamin Obiektu

SZANOWNI GOŚCIE

Dyrekcja Domu Gościnnego wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Gościnnego Koinonia.

2. Pokój w Domu Gościnnym wynajmowany jest na doby. Doba gościnna zaczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

3. Goście mogą dokonać zameldowania na terenie obiektu w godzinach 14:00-20:00, natomiast wymeldowania do godziny 10:00.

4. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.

5. Rezerwacji pobytu dokonywać można telefonicznie lub poprzez stronę Domu Gościnnego. Potwierdzenie rezerwacji dokonuje się poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 50% kosztów pobytu w terminie 7 dni od dokonania rezerwacji.

6. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu na co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym terminie zaliczka nie zostaje zwrócona.

7. W przypadku wcześniejszego niż planowany zakończenia pobytu w Domu Gościnnym, różnica kosztów wynajmu zostanie dostosowana do nowego terminu w przypadku zgłoszenia zmiany co najmniej dzień wcześniej do 10:00. W przeciwnym razie Gość zostanie obciążony pełnym kosztem rezerwacji oraz wynajmu noclegu.

8. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w przeddzień upływu terminu najmu pokoju. Dom Gościnny uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.

9. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Dom Gościnny może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu Domu Gościnnego lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Domu Gościnnego lub innych osób przebywających w Domu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Domu Gościnnego.

11. Dom Gościnny świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Domu Gościnnym
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń i wyposażenia przed pobytem Gościa
 • sprawną obsługę pod względem technicznym

12. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Gościnnego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

13. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Dom Gościnny wyraża zgodę na pobyt zwierząt na terenie obiektu na ściśle określonych zasadach.

a. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Domu Gościnnym wydaje recepcja, jeśli zwierzę spełni wymagania regulaminu.

b. Z pobytem zwierzęcia w Domu Gościnnym łączy się dodatkowa opłata, zgodna z obowiązującym cennikiem, to jest kwota 10zł/dzień.

c. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (np. psy i koty).

d. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach.

e. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem w momencie rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego niepowiadomienia recepcji Domu Gościnnego, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierzęcia.

f. Przyjmujemy wyłącznie zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienia, odrobaczenia). Dom Gościnny ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub bez dokumentów.

g. Na terenie Domu Gościnnego oraz w otoczeniu obiektu, zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy (w przypadku psów), pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.

h. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w Domu Gościnnym, zachowanie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu.

i. Wszelkie szkody w mieniu Domu Gościnnego lub w mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą indywidualnie wyceniane przez Dyrekcję, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel zwierzęcia.

j. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele psów proszeni są o wyprowadzenie zwierząt poza teren obiektu, a właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem. W przypadku niedostosowania się niniejszego punktu, Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego obciążenia za ponadprogramowe sprzątanie nieczystości pozostawionych po zwierzęciu. Opłata wynosi 50zł za każdorazowe podjęcie działania przez Dom Gościnny.

k. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości.

l. Dom Gościnny ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt uznawanych powszechnie za groźne lub agresywne, w tym pająków i gadów.

m. Mając na uwadze specyfikę Domu Gościnnego oraz komfort Gości — zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia lub cofnięcia pozwolenia na pobyt zwierzęcia w obiekcie w przypadku agresywnych zachowań względem ludzi, małych dzieci oraz innych zwierząt przebywających w hotelu.

14. Dom Gościnny nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Domu Gościnnego, jeśli szkoda lub utrata nie została spowodowana z winy obiektu.

15. Gość powinien zawiadomić recepcję Domu Gościnnego o wystąpieniu szkody lub utraty niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Parking na terenie Domu Gościnnego jest niestrzeżony.

17. W Domu Gościnnym obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Domu Gościnnego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Dom Gościnny może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

18. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i zabrać klucz ze sobą. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Gościnnego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Dom Gościnny obciąży Gościa:

 • za zniszczenie pościeli, kwotą równoważną kupnu nowej
 • za umieszczenie zwierzęcia w pokoju do tego niedostosowanym i bez wiedzy recepcji, kwotą 200zł
 • za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go z wynajmu
 • za utratę lub zniszczenie klucza do pokoju i obiektu kwotą 50zł

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Dom Gościnny przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

20. Dane osobowe:

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług gościnnych
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Dom gościnny

21. Dom Gościnny nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z obiektem.

22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowanie otwartego ognia np. świeczek, używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

23. W Domu Gościnnym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

24. W Domu Gościnnym obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Dom Gościnny bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.

25. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych itp.

26. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.